Gizlilik Politikası

 

 

GENEL BİLGİLENDİRME

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 Tarihinde kabul edilerek 7 Nisan 2016 Tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

6698 sayılı KVKK uyarınca Lenta Marine LTD ŞTİ., veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi paylaşıldığı ölçüde kaydeder, saklar, günceller ve yasal durumlarda üçüncü kişilerle paylaşır veya devreder, sınıflandırır. Toplanan kişisel veriler KVKK’de belirtilen şekillerde işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİNİN KAPSAM VE AMACI

 

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri, • İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı, kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği, kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı, veri sahiplerinin kendi kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini ayrıntılı olarak belirtmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME ŞEKLİ

 

 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,

 

 • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;

 

 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

 • Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme yukarıda belirtilen amaçlarla paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz www.lentamarine.com internet sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde toplanabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU

 

KVKK md. 4 uyarınca Lenta Marine LTD ŞTİ. kişisel verilerinizi güncel ve doğru tutmakla mükelleftir. Veri sahibi müşterilerimizin güncel ve doğru kişisel verilerini paylaşmaları mevzuattan doğan sorumluluğumuzu yerine getirebilmemiz için önem arz etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE SAKLANMASI

 

Kişisel verileriniz, Lenta Marine LTD ŞTİ. nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde ilgili mevzuat gereğince gizli olarak saklanır. Yasal zorunluluklar ve bu metinde belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Lenta Marine LTD ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin KVKK m. 12 gereğince hukuka aykırı toplanmasını, işlenmesini ve korunmaları amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

 

Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilecektir.

 

6698 SAYILI KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

 

Veri sahiplerinin KVKK m. 11 uyarınca sahip olduğu haklar şu şekildedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; www.lentamarine.com internet sitesinden erişebileceğiniz “İletişim Formu”, ve e-mail adresi ………….. ve ………… numaralı telefon üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

LENTA MARINE LTD. ŞTİ.